Condicions d’ús

Per llegir l’avís legal fes clic aquí.

En la present secció s’estableix la contractació i adquisició dels productes i serveis a través del lloc https://www.mamabepo.com/ propietat de Marta Portabella GONZALEZ (des d’ara MAMABEPO)

Mitjançant l’acceptació del present contracte, el consumidor i / o usuari (en endavant client) accepta el següent:

1.- Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

2.- Que ha llegit, entén i accepta sense reserves i cadascun dels punts de les presents condicions generals

3.- Que assumeix totes les obligacions establertes.

MAMABEPO no té per objecte el tractament de dades corresponents a menors d’edat. MAMABEPO només ven a persones majors d’edat d’acord amb la legislació espanyola (article 315 del Codi civil).

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del web de https://www.mamabepo.com/.

MAMABEPO es reserva el dret de modificar l’oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i els seus preus, en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s’efectuaran amb les contractacions ja realitzades pel consumidor i / o usuari prèviament . Per tot això, es recomana la seva lectura abans de procedir a la compra de qualsevol producte / i o servei oferts.

IDENTITATS DE LES PARTS

D’una banda, Mamabepo, Portabella i Fills S.L.  (Titular del web https://www.mamabepo.com/) amb CIF B-63797849 com a proveïdor dels productes contractats pel consumidor i / o usuari, amb domicili social a Carrer Nou, 3 de Sallent (Barcelona), Espanya, Adreça de contacte info@mamabepo.com

D’altra banda, el client, registrat en el lloc web i el propòsit és ser consumidor i / o usuari de la mateixa i / o contractar els productes o serveis de MAMABEPO.

COMUNICACIÓ I CONTACTE

A l’efecte de comunicacions, MAMABEPO posa a la disposició del client els següents mitjans:

E-mail: info@mamabepo.com

Telèfon: (+ 34) 677025681

Adreça postal Carrer Nou, 3 Sallent, Barcelona, Espanya.

Formulari de contacte i d’atenció a l’usuari

Les comunicacions que es realitzin entre el client i MAMABEPO per aquests mitjans es consideraran eficaços i vàlids a tots els efectes.

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

El client s’obliga a realitzar un ús lícit de la web i dels serveis en ella prestats, respectant la legislació vigent i abstenint-se de lesionar els drets i interessos de terceres persones i de MAMABEPO.

El client té responsabilitat per la veracitat de les dades que proporcioni a MAMABEPO per tant respon de les conseqüències que es poguessin ocasionar per proporcionar dades falses o errònies en la present web.

El client ha de respectar i d’acceptar les condicions generals de contractació, i els avisos legals i de privacitat establerts en la present web.

L’incompliment de l’anterior, podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de MAMABEPO sense necessitat de preavís i sense que això doni dret a cap indemnització, així com, a l’inici d’accions legals a què tingués dret a acudir MAMABEPO.

RESPONSABILITAT MAMABEPO.

MAMABEPO es compromet a respectar les obligacions establertes en les presents condicions generals de contractació en temps i en forma establerts.

Per a qualsevol informació o solucionar dubtes, el client comptarà amb el formulari establert a aquest efecte a la secció “contactar” o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@mamabepo.com indicant el número de comanda o establint la seva consulta .

LLENGUA

L’idioma en què es perfecciona la relació amb el client serà el castellà o català.

Objecte del contracte (DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS)

L’objecte del present contracte és regular la relació existent entre MAMABEPO i el client en el moment en què aquest atorga el seu consentiment durant el procés de contractació en acceptar la casella corresponent. (Casella que, previ a la seva acceptació, informarà sobre les presents condicions generals, avís legal i política de privacitat de la present web).

La relació contractual de compra-venda comportarà el lliurament a canvi d’un preu determinat en la web d’un producte o servei

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

La compra dels productes de MAMABEPO es poden realitzar segons el que estableix l’enllaç com comprar

PRODUCTES / SERVEIS OFERTS

Les característiques principals de cada producte o servei estan descrites en els seus corresponents fitxes o seccions. (Característiques, preu, ofertes, descomptes, etc).

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta.

La venda de productes només es realitzaran en territori espanyol, incloent illes canàries, balears i Ceuta, Melilla

Per a qualsevol informació sobre la comanda, el client comptarà amb el formulari establert a aquest efecte a la secció “contactar” o bé a través del telèfon 677025681, o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@mamabepo.com indicant el número de comanda que li va ser assignat al correu electrònic de confirmació de la compra.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DELS PRODUCTES O SERVEIS

El client accepta que la valoració econòmica d’alguns dels productes o serveis poden variar en temps real. Com a conseqüència, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. No obstant això, aquest preu final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica de forma prèvia i abans que aquest procedeixi a formalitzar la seva acceptació de la compra.

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€).

En els preus assenyalats en els productes o serveis, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Aquestes despeses no es poden calcular per endavant a causa de que es calculen en funció del territori al qual s’envia la comanda així com el seu pes i grandària.

El client podrà comprovar i calcular el preu total del producte amb els desglossaments exactes abans de procedir a formalitzar el pagament en el procés de compra de la web.

FACTURACIÓ

Tot pagament realitzat a MAMABEPO comportarà l’emissió d’una factura electrònica a nom del client que s’hagi procedit a la compra d’un producte / servei.

Aquesta factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel client en el procés de compra / registre.

El client consenteix de forma expressa a través de l’acceptació de les presents condicions generals a aquesta remissió de la factura per via electrònica. No obstant l’anterior, podrà en qualsevol moment revocar aquest consentiment, a través de l’enviament d’un correu electrònic a MAMABEPO a l’adreça info@mamabepo.com establint en l’assumpte “factura paper” i indicant el seu desig de recepció de la mateixa en dit format.

FORMA DE PAGAMENT

1) Amb targeta de crèdit. A través d’aquest mitjà de pagament, el client haurà de facilitar el seu número de targeta, la data de caducitat i el seu número CVV. En aquest cas, les seves dades seran xifrades i enviats sota servidor segur al TPV virtual del banc. Aquest procediment no facilita el número de targeta a MAMABEPO, ja que funciona a través de STRIPE.

2) Mitjançant transferència bancària: El client per efectuar el pagament mitjançant aquesta modalitat ha de fer una transferència bancària (determinant en el concepte la referència de la comanda) en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la realització de la comanda. MAMABEPO es reserva el dret de cancel·lar la comanda en cas de no haver rebut confirmació de la transferència transcorregut aquest termini. El compte bancari es mostrarà al client en el moment en què aquest triï aquesta modalitat de pagament

3) Mitjançant PayPal: Perquè el client pugui abonar les seves compres per mitjà d’aquest sistema ha de disposar d’un compte PayPal. Per a més informació www.paypal.es.
* Actualment no s’apliquen costos afegits a aquesta forma de pagament.

TERMINIS I ENTREGA COMANDES

El servei es considerarà lliurat al client en el moment en què se li proporcioni la rutina a realitzar per part del client,

El producte es considerarà lliurat al client en el moment en què estigui a disposició del client i es ferma per aquest la recepció del mateix a l’Agència de transport / correus.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement pel client en el registre / procés de compra un cop s’hagi executat i confirmat el pagament.

En cap cas MAMABEPO es responsabilitzarà quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades pel client siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’entitat que s’encarregui de l’enviament , com ho és, l’absència del destinatari.

En cas de lliurament a la península, MAMABEPO establirà un termini de deu (10) dies hàbils per enviaments nacionals. Per zones no peninsulars com Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla el lliurament es pot demorar per causes de duanes o complexitat del transport.

Per enviaments internacionals, MAMABEPO no pot concretar una data exacte, ja que dependrà del servei de transport utilitzat.

Si hi ha disponibilitat del producte sol·licitat, les comandes rebudes abans de les 16:00 seran enviats aquesta mateixa tarda. Els rebuts després d’aquesta hora s’enviaran el dia següent

En aquests terminis no es tindrà en compte els dissabtes, diumenges i els dies festius i vigents a Espanya.

És possible que es pugui demorar més enllà dels terminis fixats, en aquest cas, MAMABEPO, ha d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent per al lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la compra del producte tal com especifica la normativa vigent en matèria de Consumidors i usuaris (art. 109).

Si tot i això se seguís sense lliurar el producte, el comprador té dret a emplaçar a MAMABEPO perquè compleixi en un termini addicional adequat a les circumstàncies. Si l’empresari no fa lliurament dels béns en el termini addicional, el client tindrà dret a resoldre el contracte, i el venedora procedir a reemborsar, sense cap demora indeguda, totes les quantitats abonades pel comprador en virtut d’aquest.

DESPESES D’ENVIAMENT

Els barems establerts per calcular les despeses d’enviament depenen de la regió als quals s’ha d’enviar el producte, la mida i del pes del mateix.

Aquestes dades seran proporcionats pel client en el moment en el qual fa efectiu el registre mitjançant el formulari. Aquesta selecció es fa a través de la inserció en el formulari del lloc de l’enviament: Espanya (Canàries), Espanya (Península), Espanya (Balears), Espanya (Ceuta i Melilla) o altres països permesos per mamabepo,

Un cop realitzada la comanda i confirmat el seu import, el sistema calcularà el cost de les despeses d’enviament, per la qual cosa, el client podrà comprovar en tot moment a la pantalla, la factura de la compra, en la qual vindran desglossats els costos del comanda i les d’enviament.

RECLAMACIÓ DE COMANDES NO LLIURATS:

El client, després de la recepció d’un mail que la seva comanda està enviat, si transcorregut un termini raonable no rep el producte, pot posar-se en contacte amb MAMABEPO pel formulari “contactar” o per mail: info@mamabepo.com per poder aclarir la causa de la demora.

Un cop obtinguda la reclamació, MAMABEPO contactarà amb el client amb l’objecte d’explicar el que ha passat i arribar a un acord sobre l’esdevingut.

En cas últim que MAMABEPO no tingui disponibilitat del bé contractat, el client serà informat d’aquesta falta de disponibilitat i en el termini més breu possible rebrà de MAMABEPO les sumes abonades.

ANUL·LACIONS

Si un cop realitzada la compra es vol anul·lar una comanda que encara no ha estat expedit, es pot fer sempre que s’indiqui mitjançant el formulari de contacte establert a l’efecte a la secció “contactar” o per escrit a l’adreça electrònica info@mamabepo.com, formulari d’atenció al client indicant el número de la comanda que es vol cancel·lar.

PRODUCTE DEFECTUÓS A L’ENTREGA

En el supòsit en què el producte estigui danyat pel transport el client ha de indicar-ho en l’albarà del transportista.

Si després de revisar la comanda el client observés diferències entre el material rebut i l’albarà de enviament, o la comanda està danyat per algun cop s’ha de contactar en el menor espai de temps possible amb MAMABEPO, mitjançant el formulari de contacte establert a l’efecte en la secció “contactar” o l’adreça electrònica info@mamabepo.com.

Codis de Conducta

S’informa que MAMABEPO no està adherit a cap codi de conducta, tant propi com aliè. En endavant, aquesta adhesió podrà ser modificada per voluntat pròpia de MAMABEPO sense intervenir comunicació expressa per escrit amb els seus clients.

FORÇA MAJOR

Cap de les parts contractants tindrà cap responsabilitat davant de qualsevol tipus de falta deguda a causa major. La finalització del contracte es posposarà fins l’acabament de la situació de força major.

DRET DE DESISTIMENT

El consumidor i / o usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost excepte les despeses relatives a l’enviament que seran assumits per part del consumidor i / o usuari. En tot cas el producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

S’estableixen les següents excepcions en l’exercici del dret de desistiment i que vénen recollides expressament en la Llei en matèria de consumidors i usuaris, que són, entre d’altres-

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i / o usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i / o usuari o clarament personalitzats.

El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i / o usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment

Procediment:

Per exercir el seu dret de desistiment, el consumidor i / o usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals, per això emplenar el formulari establert a l’efecte en la secció “contactart” o bé farà un altre tipus de declaració inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte de venda.

Ja sigui per un mitjà o un altre, la seva comunicació ha de contenir les següents dades:
Les seves dades identificatives: nom complet i adreça
Nombre de comanda que figura en la factura que li ha remès juntament amb el bé adquirit
Descripció del bé adquirit
La seva voluntat de desistir del contracte de compravenda
Compte bancari on vol que se li faci la devolució de preu i costos.
Data de la comunicació
Si envia la seva petició per mitjà no electrònic (per exemple, correu postal) la mateixa haurà de venir signada.

A partir de la data en la qual ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte, el consumidor i / o usuari té un termini de 14 dies naturals per tornar a MAMABEPO en perfecte estat el bé adquirit juntament amb còpia de la factura de compra.

MAMABEPO comunicar sense demora al consumidor i / o usuari mitjançant mail el justificant de recepció de l’esmentat desistiment, amb les instruccions de l’enviament per part del consumidor i / o usuari. Un cop rebut el producte o el consumidor i / o usuari hagi presentat prova fefaent de la devolució del bé, MAMABEPO lliurarà sense demores indegudes les sumes lliurades pel consumidor i / o usuari.

Quan el consumidor i / o usuari, hagi d’exercir el dret de desistiment en la prestació d’un servei, haurà d’abonar a MAMABEPO un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què va informar d’aquest dret de desistiment . (Aquest import es calcurá en funció a la base del preu total d’aquest servei)

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots ells compten amb un període de garantia, d’acord amb els criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

FULLS DE RECLAMACIONS

A l’adreça Carrer Nou, 3 Sallent, Barcelona, Espanya, el consumidor i / o usuari té a la seva disposició fulls de reclamacions, conforme estableix la normativa competent en aquesta matèria. No obstant l’anterior, el consumidor i / o usuari podrà en tot cas, sol·licitar la remissió de les mateixes mitjançant el formulari de contacte establert a l’efecte a la secció “contactar” o a l’adreça electrònica info@mamabepo.com, formulari de atenció al client.

FUR I LLEI APLICABLE

Les presents condicions, es regiran per la llei espanyola en el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions generals, davant d’un consumidor, els jutjats competents seran els del domicili d’aquest.

En el cas que es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).